photo_2023-09-15_16-10-00.jpg

 

주거권 지금 당장! 빈곤철폐 대행진

 

일시 : 2023.10.14(토) 14:00

장소 : 서울 보신각

주최 : 1017 빈곤철폐의날 조직위원회

문의 : 02-778-4017(빈곤사회연대)

후원계좌 : 국민은행 763601-04-167058 (빈곤철폐를위한사회연대)

01.jpg

 

02.jpg

 

03.jpg

 

04.jpg

 

05.jpg

 

06.jpg

 

07.jpg

 

08.jpg

 

09.jpg

 

10.jpg

 

11.jpg